RAFFINE PETIT FAYE

Novelty Burgundy Sparkz (new variety)